+ Nhà máy nước: Công suất: 10.700 m3/ ngày đêm.

+ Trạm bơm tăng áp: Công suất: 4.700 m3/ngày đêm.

 

Share with friends